کتاب هایی که می توانند در حوزه موفقیت خوانده شوند و تاثیر مستقیمی بر روحیه ی جنگندگی افراد دارند و حس خوبی را به طرف مقابل می دهند و در او انگیزه ایجاد می کنند که همه این موارد در خواننده این کتاب ها به طور ناخودآگاه سلامتی را افزایش می دهد.